บริษัท ธนิยะ จำกัด

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย บริษัท ธนิยะ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งมีการใช้คุกกี้เป็นเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานของท่าน เมื่อท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ผ่าน https://www.thaniyagroup.com/ รวมถึงช่องทางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (“นโยบาย”) ฉบับนี้ เพื่อทำการแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทได้มีการประมวลผลคุกกี้อย่างไร

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (cookies) คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งจะบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน เช่น แท็บเล็ต (Tablet) สมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือ ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทใช้คุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล เช่น การจัดเก็บข้อมูล การใช้งานเว็บไซต์ การบันทึกและจดจำข้อมูลการเข้าใช้งานเดิมเป็นต้น ซึ่งการใช้คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านแต่ประการใด

2. วัตถุประสงค์และประเภทการใช้งานคุกกี้ของบริษัท

บริษัทจะใช้คุกกี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลและรวบรวมสถิติวิจัยทางด้านการตลาด การวิเคราะห์แนวโน้ม ตลอดจนนำมาปรับปรุง และควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ ทั้งนี้การเก็บคุกกี้นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยตรง บริษัทจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยการใช้งานคุกกี้แบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

2.1 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียน หรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัท ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

2.2 Performance Cookies

คุกกี้เหล่านี้ช่วยบริษัทในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้บริษัทสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัททราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน บริษัทจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อใด

2.3 Functional Cookies

คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการทำงานของเว็บไซต์และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับการกำหนดโดยบริษัทหรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่บริษัทได้เพิ่มบริการของพวกเขาลงในหน้าเว็บไซต์หรือหน้าเพจ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

2.4 Targeting and advertising cookies

คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยพาร์ทเนอร์โฆษณาของบริษัท โดยบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนเว็บไซต์อื่น ๆ คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่คุณเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ

2.5 Strictly Necessary Cookies

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของบริษัทได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของคุณ เช่น 
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการบล็อก หรือเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้

2.6 Unclassified Cookie

คุกกี้ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคุกกี้ประเภทใด และอยู่ในระหว่างการพิจารณาการถึงประเภทของคุกกี้ดังกล่าว

3. ประเภทของคุกกี้

3.1 First-Party Cookies

คุกกี้สำหรับบุคคลที่หนึ่ง เป็นคุกกี้ที่ถูกจัดทำขึ้นเองโดยเว็บไซต์ของบริษัท คุกกี้ประเภทนี้สามารถถูกอ่านได้จากระบบเว็บไซต์ของบริษัทเอง

3.2 Third-Party Cookies

คุกกี้สำหรับบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นคุกกี้ที่ถูกจัดทำขึ้นโดยองค์กร หน่วยงาน บริษัท หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทได้ใช้บริการอยู่ เช่น บริษัทอาจจะใช้บริการสร้างและส่งโฆษณา การแสดงภาพและเสียง หรือวีดีโอ หรือบริการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งาน เป็นต้น ดังนั้น เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ท่านอาจพบเนื้อหาที่จากแหล่งอื่นที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บไซต์บริษัท ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้เป็นผู้กำหนดคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยไม่อยู่ในขอบข่ายอำนาจของบริษัท

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทจะจัดเก็บคุกกี้เท่าที่มีความจำเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ สำหรับคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Session ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และการจัดเก็บข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อเบราว์เซอร์ถูกปิด คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าท่านจะทำการปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะลบคุกกี้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้

5. การควบคุมการใช้งานคุกกี้ที่จัดเก็บผ่าน Browser

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้
ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัท ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ บริษัท จะไม่รับผิดชอบและบริษัท ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา

6. การโอนข้อมูล

ในกรณีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

7. Cookie Banner

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัททำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท บริษัทยังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของบริษัทอีกด้วย

8. Privacy Preference Center

ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณ ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวกับคุณ การตั้งค่าของคุณ อุปกรณ์ของคุณ หรือเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานอย่างที่คุณต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถปฏิเสธไม่ให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ โดยการตั้งค่าที่เบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าการบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่บริษัทมีให้ใช้งาน

9. การปรับปรุงนโยบายคุกกี้

บริษัทอาจทำการปรับปรุงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากบริษัททำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญใด ๆ ในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและหากจำเป็นบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนได้

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิตามกฎหมายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรทราบ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ ดังนี้ สิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล สิทธิขอคัดค้าน สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงสิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

11. ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หมายเลขโทรศัพท์ 02-142-1033
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pdpc@mdes.go.th
เว็บไซต์ https://www.mdes.go.th/mission/82

12. ติดต่อบริษัท

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ธนิยะ จำกัด
เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ของบริษัท https://www.thaniyagroup.com

Back to top